Redactiestatuut

Stichting Sport & Media Zuid-Holland

Artikel 1

De Stichting Stichting Sport & Media Zuid-Holland (hierna: SS&MZH) stelt zich volgens de acte van oprichting uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het bevorderen van (onafhankelijke) journalistieke uitingen, lokale media en promoten van (top)sport en sportbeoefening in Zuid-Holland.

SS&MZH heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

SS&MZH tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 • het (mogelijk) maken van (journalistieke) producties
 • publiceren en beheren van website(s) en andere media
 • maken van videoproducties en fotorapportages
 • faciliteren en helpen van sportverenigingen op het gebied van media
 • ondersteunen van evenementen voor lokale media en sportverenigingen

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beginselverklaring

Artikel 2

1. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het de (journalisitieke) inhoud van de diverse mediale uitingen zijn vastgelegd in dit redactiestatuut. De redactie (hoofdredacteur, redacteuren, auteurs, fotografen) is aan deze uitgangspunten gebonden. Dit stuk wordt geacht bij hen bekend te zijn.

2. Dit redactiestatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te bieden voor het onafhankelijk uitoefenen van journalistieke taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding door of van wie dan ook anders dan op de wijze als in dit redactiestatuut is voorzien.

3. Deze onafhankelijke taakuitoefening houdt in dat de programmamedewerkers bij de samenstelling van het omroepprogramma/media-aanbod:

 • zonder vooroordelen te werk gaan en streven naar een zo nauwgezet mogelijke weergave van de werkelijkheid;
 • de informatievoorziening en de uitwisseling van verschillende meningen voorop stellen;
 • zorgvuldige verificatie betrachten van hetgeen zij voornemens zijn te publiceren; een zo herkenbaar mogelijk onderscheid maken tussen feiten, analyses en meningen;
 • betrokkenen de gelegenheid geven tot hoor en wederhoor in die zin dat zij een eerlijke kans krijgen, in tijd en in informatie, om te reageren;
 • zich niet dienstbaar maken aan winst van derden, sluikreclame weren en zich terughoudend opstellen tegenover sponsoractiviteiten;
 • geen (neven)activiteiten verrichten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig zijn.

Bevoegdheden/verplichtingen betrokken organen

Stichting Sport & Media Zuid-Holand

Artikel 3

Het bestuur van SS&MZH is verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van het door de SS&MZH verzorgde media-aanbod. De samenstelling van het media-aanbod is opgedragen aan de hoofdredacteur. Het bestuur van SS&MZH oefent achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de naleving van de statuten en de naleving van de uit de statuten en het programmabeleid voortvloeiende regelingen.

Medewerkers

Artikel 4

De medewerker is de medewerker van SS&MZH die is belast met werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het omroepprogramma/media-aanbod, voor zover deze een arbeidscontract, medewerker- of vrijwilligersovereenkomst heeft gesloten. Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de programmamedewerker is vastgelegd in door het bestuur en de hoofdredacteur opgestelde regelingen.

De hoofdredacteur

Artikel 5

De hoofdredacteur is degene aan wie op grond van het bepaalde in de statuten de samenstelling van het media-aanbod van SS&MZH is opgedragen. Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de hoofdredacteur zijn vastgelegd.

Artikel 6

1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredacteur wordt door het bestuur een sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld.

2. In de sollicitatie- en selectiecommissie hebben zitting:

 • twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid;
 • een lid, aangewezen door de redactie

3. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor.

4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en legt deze, vergezeld van een verslag van haar werkzaamheden, voor aan het bestuur.

Artikel 7

1. De hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig wettelijke bepalingen.

2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de hoofdredacteur in te dienen bij het bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van twee-derde van de leden van de redactieraad.

Artikel 8

1. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de samenstelling van het omroepprogramma/mediaaanbod van de lokale omroep, waaronder begrepen:

 • hij/zij is met betrekking tot het omroepprogramma/media-aanbod verantwoordelijk voor de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen;
 • hij/zij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het omroepprogramma/media-aanbod;
 • hij/zij heeft de dagelijkse leiding over de programmastaf;
 • hij/zij bepaalt de inzet van menskracht en budget en bindt hieraan eventueel nadere instructies.

2. De hoofdredacteur woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hij/zij heeft bij die gelegenheid een adviserende stem.

De redactie

Artikel 9

1. De gezamenlijke medewerkers vormen de redactie.

2. Aan de redactie wordt leidinggeven door de hoofdredacteur.

3. De hoofdredacteur zorgt voor een goede en diverse samenstelling van het media-aanbod. De redactie geeft daar op zelfstandige wijze invulling aan.

4. De redactie vergadert tenminste éénmaal per kwartaal. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer de hoofdredacteur dit wenselijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de redactie daartoe de hoofdredacteur verzoekt.

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur, die tevens de vergadering voorzit en zorgdraagt voor de verslaglegging.

De redactieraad

Artikel 10

1. De redactieraad is door de redactief uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging die bestaat uit minimaal drie personen. De redactie is niet verplicht een redactieraad in te stellen. In dat geval zal de redactie ad hoc vertegenwoordigd worden en vervallen de taken van de redactieraad.

2. De redactieraad ondersteunt de hoofdredacteur bij de vormgeving van de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid. De redactieraad beziet in het kader daarvan onder meer:

 • de coördinatie van het omroepprogramma/media-aanbod;
 • de bewaking van de interne en externe communicatie;
 • de technische kwaliteit van het omroepprogramma/media-aanbod.

3. De redactieraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris; de secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de redactieraad in de vorm van ten minste een besluitenlijst.

4. De hoofdredacteur kan de vergaderingen van de redactieraad bijwonen; de hoofdredacteur heeft in die vergadering geen stemrecht.

5. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen binnen de lokale omroep aan zijn vergaderingen deel te laten nemen. Zij hebben een adviserende stem.

Verhouding/samenwerking bestuur, hoofdredacteur en redactieraad

Artikel 11

1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing neemt/nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de redactie, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.

2. Zaken van wezenlijk belang zijn in ieder geval:

 • ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma/media-aanbod;
 • ingrijpende wijzigingen in het media-aanbod;
 • ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
 • overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derden voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben;
 • de benoeming van de hoofdredacteur;
 • wijzigingen in het redactiestatuut, met inachtneming van het daaromtrent in het redactiestatuut bepaalde;
 • wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
 • disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers van de lokale omroep, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf.

3. Tijdig voordat het bestuur van de SS&MZH de begroting vaststelt, legt het bestuur deze voor aan de hoofdredacteur (en via de hoofdredacteur bij de redactie).

Persoonlijke verantwoordelijkheid programmamedewerker

Artikel 12

1. Wanneer een programmamedewerker ernstige (gewetens)bezwaren heeft tegen een aan hem/haar verstrekte opdracht met betrekking tot een artikel/programma en hij/zij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, dan kan hij/zij zich wenden tot het bestuur van de SS&MZH met het verzoek om een uitspraak.

2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een media-uiting, dan kan de betrokken redactiemedewerker verzoeken om de mediale uiting niet te publiceren. Indien de hoofdredacteur niettemin besluit tot uitzending, dan zal het omroepprogramma niet van de naam van de betrokken medewerker worden voorzien. Als de betrokken medewerker het niet met deze beslissing eens is, dan kan hij/zij zich achteraf wenden tot het bestuur van SS&MZH met het verzoek om een uitspraak.

3. Indien de hoofdredacteur een uitspraak van de redactieraad, zoals hierboven in het eerste en het tweede lid bedoeld, niet aanvaardt, dan maakt hij zijn/haar standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.

4. Indien het bestuur van SS&MZH ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of over een uitgezonden omroepprogramma, dan dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de redactie ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen ten aanzien van de hoofdredacteur treffen zoals voorzien.

Geschillen

Artikel 13

Geschillen omtrent dit redactiestatuut of het redactioneel beleid worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 14

Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden: een lid aan te wijzen door de redactieraad, een lid aan te wijzen door het bestuur en een lid aan te wijzen door redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 15 De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Wijziging redactiestatuut

Artikel 16 Met inachtneming van redelijkheid kan het bestuur het redactiestatuut wijzigen met instemming de voltallige redactieraad.